شیر توپی استنلس استیل

ball valve

ball valve

شير توپي يا گازي شيرهايي با حركت چرخشي ميباشند كه در آنها از مجرابندي كه به شكل كروي ميباشد استفاده ميشود.

كه اين مجرابندها براي باز و بسته كردن جريان مورد استفاده قرار ميگيرد.

Ball Valve ها شـيرهاي ساده قـطع و وصـل هسـتند كه از يك قطـعه توپي شكل براي متوقف كردن و راهاندازي دبي سيال در پايين دست شير استفاده ميشود با چرخش ساقه شير به سمت موقعيت بازشدن توپي چرخيده و سوراخي كه در وسط آن تعبيه شده است در مسير ورود و خروج سيال قرار ميگيرد و در نتيجه سيال از شير عبور ميكند.

وقتيكه توپي طوري بچرخد كه سوراخ آن عمود بر مسير سيال قرارگيرد، دبي سيال متوقف ميگردد. وقتي كه توپي در موقعـيت نيمه باز قرار ميگيـرد، جريان آشـفتهاي در شير ايجاد ميشود اين مشخصه باعث محدوديت كاربرد Ball Valve ميگردد.

بنابراين بايستي فقط در كاربردهاي كاملاً باز يا كاملاً بسته بكار روند.

در Ball Valve هايي كه در سيستمهاي فرآيند بكار مي روند ممكن است از عملگرهاي مختلفي به منظور كنترل مستقيم يا از راه دور شير استفاده شود. متداولترين اين عملگرها يا بصورت دستي بوده و يا توسط يك موتور كار مي كنند. شيرهاي دستي داراي يك چرخ يا اهرم دستي مي باشند كه مستقيماً يا از طريق يك گيربكس به ساقه شير وصل ميشوند. با حركت ساقه شير به اندازه يك قوس ۹۰ درجه، شير باز يا بسته ميشود.

در بيشتر Ball valve ها عمل كردن شير در حالتي روي ميدهد كه دسته شير تا ۹۰ درجه بچرخد. برخي از Ball valve ها داراي عملگرهايي هستند كه بصورت دنده خورشيدي عمل ميكنند. اين نوع از دنده ها به شير اجازه ميدهند كه از دستـه كوچكتري استفاده كنند ولي نيروي حاصله از آنها به اندازه يك شير بزرگ ميباشد. از شير توپي براي كنترل جريان فقط زماني كه سيال گاز باشد ميتوان استفاده كرد.

 

مزیت استفاده از Ball Valve:

» قيمت پايين تر نسبت به ساير شيرها

» عمل كردن سريع در باز و بسته شدن

» عمل كردن در ۱/۴ بسته بودن و باز بودن مجراي توپي

» يكپارچه بودن قطعات آن و عدم نياز به روانكاري

» وزن كم ،ساختمان فشرده ،نصب و بهره برداري آسان

» گشتاور پايين مورد نياز جهت باز و بسته كردن(در نتيجه انتخاب آسانتر عملگر)

» استفاده از شيرهاي توپي چند راهي براي تغيير جهت جريان

 

بطور متعارف اين سري از شيرها مشخصه هاي كمتري براي تنظيم جريان دارند و همچنين در وضعيت تنطيم جريان بدليل سرعت بالاي سيال، نشيمنگاه در معرض سايش سريع قرار ميگيرد. يكي ديگر از اشكالات Ball Valve ها حبس شدن مقداري از سيال در داخل توپي در هنگام بسته شدن ميباشد.

 

مسير ورود سيال به Ball Valve ها به صورتهاي ذيل مي باشد:

۱٫ بصورت كاهش در سطح مقطع (Reduced Bore) در اين نوع يك حالت اُرفيس مانند داريم و سطع مقطع حفره روي گوي كمتر از ورودي و خروجي شير است.

۲٫ بصورت مسير كاملاً باز (Full Port Pattern) در اين نوع حفره روي گوي به اندازه قطر ورودي و خروجي شير ميباشد.

بدون دیدگاه

نظر شما!!